Styrelse / Historik

Hebergs Bygdegårdsförening


Styrelse:


Ordförande

Lars Hillertz

mobil 0731 40 27 67


Sekreterare

Irene Ivarsson


Kassör

Lennart Nordh,

mobil 070 683 64 05

Övriga ledamöter:

Anita Stensson

Irene Ivarsson

Ulf Lind


Suppleanter:

Jan-Olof Kristiansson 

Historik om en av Hallands första bygdegårdar


År 1919 bildades en ungdomsförening i Årstad och Skrea socknar. Föreningen köpte och iordningställde Hebergs Bygdegård. Eftersom byggnaden tidigare varit en mekanisk verkstad, krävdes omfattande arbeten innan den stod fullt färdig. Kostnaden för renovering och tomt blev 25.000 kr.


Invigningen skedde den 23 augusti 1920. Då var lokalen "till trängsel fylld" som det stod i Hallands Nyheters referat. Invigningsfesten inleddes med att redaktör Filip Pärson och folkskollärare Johan Svensson framförde "Veinge gamla brudemarsch". Folkskollärare H. Holmers höll sedan ett kort tal där han vände sig till ungdomen som tagit inititativ till bygdegården och framhöll att de skulle värna om gårdens anseende och se till att edn skulle komma till välsignelse för orten och bygden.


Efter 18 år (1938) fick föreningen ekonomiska problem, varför bygdegården såldes till Hebergs inköpsförening. Under slutet av 70- och början på 80-talet, hade dock aktiviteten i huset avtagit alltmer och man såg sig om efter en eventuell köpare. Man fick då kontakt med Folkdanslaget Falkringen som var intresserade av att skaffa sig en lokal. En fristående Bygdegårdsförening bildades och 1983 köptes bygdegården. Sedan dess har Folkdanslaget Falkringen och dess ungdomsgrupper övat där, men även många andra aktiviteter, som olika slags kurser, dans, visningar, privata fester m.m, har knutits till gården.


Efter ett par år insåg man att verksamheten krävde större resurser samtidigt som en renovering av byggnaden blivit aktuell. Man ansökte och fick bidrag för upprustning och tillbyggnad och under 1990 reparerades bygdegården. Medlemmarna utförde ett stort arbete (cirka 1500 arbetstimmar registrerades). Den 29 december 1990 återinvigdes Bygdegården med bland andra landshövding Björn Molin närvarande.


Vid årsstämmarn den 7 mars 2004 beslutades att byta föreningens namn till Hebergs bygdegårdsförening.

Framtiden för Hebergs bygdegård ser fortfarande mycket ljus ut. Lokalerna är trevliga och har en bra standard och lämpar sig för många ändamål, vilket borgar för ett stort nyttjande. Uthyrningen på senare år har varit väldigt omfattande.


Hebergs bygdegårdsförening äger och driver Hebergs bygdegård. Den drivs på ideell bas av medlemmarna.  För att öka bygdegårdens möjligheter till fortsatt verksamhet är det viktigt att människor i dess närhet stöder föreningen. Det gör man enklast genom att, förutom att utnyttja dess tjänster, lösa medlemsinsatser samt ställa upp för uppdrag och verksamhet i bygdegården.

Medlemskap får man genom att lösa insatser om 200 kr/st. 

För mer information kontakta kassör Lennart Nordh,

070-683 64 05

Bankgironr 841-2991.